+ 90 545 793 88 07
yalcinlarbilisim@gmail.com

Web Site Analiz & Geliştirme

Site analizi ile sitenizin analizini hızlı ve kolay bir biçimde yapabiliriz. Bu işlem ile sitenizin arama motorlarındaki durumunu görebilir, alexa sıralarınızı öğrenebilir ve siteniz hakkında daha bir çok detaylı bilgiye ulaşabiliriz. Öğreneceğimiz bilgiler doğrultusunda sitenizin arama motorlarındaki durumunu iyileştirebilir ve daha yükseklere taşıyabiliriz.

Çalışmanın amacı, web sitelerinin kullanıcı algısına dayalı kullanılabilirlik düzeylerini belirlemeye yönelik bir “Web sitesi kullanılabilirlik ölçeği” geliştirmektir. Alanyazın taraması sonucunda kullanılabilirlikle ilgili boyutlar ortaya çıkarılmış ve bu bağlamda 53 soruluk madde havuzu oluşturulmuştur. Kapsam geçerliği için ölçek, 7 alan uzmanının görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenen maddelerden oluşan taslak form, Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu öğrenme yönetim sistemi web sitesini kullanan 245 öğrenciye uygulanmıştır. Kullanılabilirlik ölçeğinin yapı geçerliğini incelemek için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yöntemleri kullanılmış, güvenilirliklerinin belirlenmesi için de Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmış, düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu ve t testi kullanılarak üst %27 ile alt %27 grupların madde ortalamaları arasındaki farkların anlamlılığı incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda dört faktörlü yapıya sahip 25 maddeden oluşan kullanıcı algısına dayalı web sitesi kullanılabilirlik ölçeği elde edilmiştir. Son olarak, geliştirilen ölçek öğrenme yönetim sistemi web sitesinin kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla 239 uzaktan eğitim öğrencisi üzerinde uygulanmış ve sonuçlar rapor edilmiştir

Bunun yanı sıra firmanızda kullanılmak üzere özel web yazılımları da yaptırabilirsiniz. Örneğin firmanızın stok, müşteri, gelir gider kayıtlarının işletildiği bir programa webden erişmek ve yönetmek istediğinizde çözüm Web Yazılımı olacaktır.